English | Tiếng Việt

Wildlife reporting

In case you see endangered wildlife
in nature or wildlife crime

hotlines

WAR's hotline: 0976.06.76.46
WAR office: 08 3899 7314
HCMC Forest Protection Department
Mobile Team: 08 3794 7045

Wildlife Albums -> Bài 40 - Bò sát - Mối đe dọa
Bẫy kỳ đà
Bẫy kỳ đà
Bẫy kỳ đà
Bẫy kỳ đà
Buôn bán rắn hổ mang
Buôn bán rắn hổ mang
Buôn bán rắn hổ mang
Buôn bán rắn hổ mang
Cá sấu bị nuôi nhốt làm xiếc
Cá sấu bị nuôi nhốt làm xiếc
Chân kỳ đà trang trí
Chân kỳ đà trang trí
Đào trộm trứng rùa biển
Đào trộm trứng rùa biển
Đồ lưu niệm từ da cá sấu
Đồ lưu niệm từ da cá sấu
Đồ lưu niệm từ da cá sấu
Đồ lưu niệm từ da cá sấu
Đồ lưu niệm từ da cá sấu
Đồ lưu niệm từ da cá sấu
Đồi mồi bị nuôi nhốt làm cảnh
Đồi mồi bị nuôi nhốt làm cảnh
Đồi mồi nhồi bông
Đồi mồi nhồi bông
Đồi mồi nhồi bông
Đồi mồi nhồi bông
Đồi mồi nhồi bông
Đồi mồi nhồi bông
Dụng cụ bắt động vật
Dụng cụ bắt động vật
Giết rắn cạp nong
Giết rắn cạp nong
Giết thịt rùa biển
Giết thịt rùa biển
Giết thịt rùa biển
Giết thịt rùa biển
Kỳ đà hoa nhồi bông
Kỳ đà hoa nhồi bông
Kỳ đà hoa và tê tê trang trí trong nhà
Kỳ đà hoa và tê tê trang trí trong nhà
Kỳ tôm bị bắt làm thịt
Kỳ tôm bị bắt làm thịt
Kỳ tôm bị bắt làm thịt
Kỳ tôm bị bắt làm thịt
Kỳ tôm bị sập bẫy
Kỳ tôm bị sập bẫy
Rắn biển khô
Rắn biển khô
Rùa biển bị vận chuyển trái phép
Rùa biển bị vận chuyển trái phép
Rùa cạn bị bắt làm thịt
Rùa cạn bị bắt làm thịt
Rùa cạn bị dính bẫy
Rùa cạn bị dính bẫy
Rùa cạn bị xẻ thịt
Rùa cạn bị xẻ thịt
Rùa ngoại lai
Rùa ngoại lai
Rùa sao tai đỏ - ngoại lai
Rùa sao tai đỏ - ngoại lai
Rùa tai đỏ - ngoại lai
Rùa tai đỏ - ngoại lai
Rượu ngâm cá ngựa, tắc kè
Rượu ngâm cá ngựa, tắc kè
Rượu ngâm rắn biển
Rượu ngâm rắn biển
Rượu ngâm rắn biển, bò cạp
Rượu ngâm rắn biển, bò cạp
Rượu ngâm rắn hổ mang chúa, kỳ đà
Rượu ngâm rắn hổ mang chúa, kỳ đà
Rượu ngâm rắn và các loại ĐVHD
Rượu ngâm rắn và các loại ĐVHD
Rượu ngâm tắc kè
Rượu ngâm tắc kè
Rượu ngâm tắc kè
Rượu ngâm tắc kè
Trứng kỳ tôm
Trứng kỳ tôm
Trứng rùa - khai thác trái phép - Côn Đảo
Trứng rùa - khai thác trái phép - Côn Đảo
Vích bị nuôi nhốt làm cảnh
Vích bị nuôi nhốt làm cảnh