English | Tiếng Việt

Wildlife reporting

In case you see endangered wildlife
in nature or wildlife crime

hotlines

WAR's hotline: 0976.06.76.46
WAR office: 08 3899 7314
HCMC Forest Protection Department
Mobile Team: 08 3794 7045

Wildlife Albums -> Bài 34 - Cá - Mối đe dọa
Cá chết do đánh bắt bằng thuốc độc Xyanua
Cá chết do đánh bắt bằng thuốc độc Xyanua
Câu cá
Câu cá
Khai thác Thủy sản trái phép ở Côn Đảo
Khai thác Thủy sản trái phép ở Côn Đảo
Nuôi cá ngoại lai
Nuôi cá ngoại lai
ô nhiễm môi trường bãi Bo Dap - Côn Đảo
ô nhiễm môi trường bãi Bo Dap - Côn Đảo
Sử dụng thuốc hóa học
Sử dụng thuốc hóa học
Xả rác bừa bãi
Xả rác bừa bãi
Xả rác bừa bãi
Xả rác bừa bãi
Xây cảng lấn biển
Xây cảng lấn biển
Xây dựng lấn chiếm thủy vực
Xây dựng lấn chiếm thủy vực
Khai thác quá mức
Khai thác quá mức
Khai thác quá mức
Khai thác quá mức
Khai thác quá mức
Khai thác quá mức
Khai thác quá mức
Khai thác quá mức
Khai thác quá mức
Khai thác quá mức